Vilkår & Betingelser

Almindelige bestemmelser for køb og deltagelse i ferierejser m.v.

Nedenstående regler og vilkår er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser, som gælder for rejser bestående af bl.a. flytransport og indkvartering. Reglerne er godkendt af Foreningen af Rejsearrangører i Danmark. Afvigelser er markeret med kursiv.

 

Pkt. I - Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske ved personlig, skriftlig eller telefonisk henvendelse til rejsebureauet eller via Internet. Indtegningen, og dermed oplysninger og vilkårene i kataloget, er bindende for rejsebureauet og kunden, når depositum er rettidigt betalt, og rejsebevis er udstedt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på deltagerbeviset og i kataloget anførte vilkår for rejsen.

 

Pkt. II - Rejsens pris mv.

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - transport, lufthavnsudgifter, passagerafgifter, bidrag til rejsegarantifonden, forplejning i henhold til rejsekataloget, rejseleder assistance samt camp plads og/eller hotelværelse/lejlighed.

 

Pkt. III - Betaling, prisændringer mv.

Depositum betales umiddelbart efter bestilling, inkl. evt. sygeafbestillingsforsikring og evt. pris for tribunebillet. Betaling af restbeløbet skal være rejsebureauet i hænde senest 45 dage før afrejsedagen. Ved indtegning mindre end 45 dage før afrejsedag skal hele rejsens pris være rejsebureauet i hænde senest 72 timer efter indtegning. Bestilles rejsen mindre end 14 dage før afrejse, aftales betalingsfristen med rejsekonsulenten. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har rejsebureauer ret til at annullere rejsen.

Betaling af depositum og rejse kan foretages med indbetalingskort via netbank/i banken eller med kreditkort.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Rejsebureauet forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som forårsages af ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Hvis lufthavnsafgiften eksempelvis stiger kr. 100,- forhøjes rejsens pris tilsvarende. Samme beregning anvendes ved nedsættelse af afgifter mv. Hvis prisen forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet.

Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsebureauet umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Dersom skatter eller afgifter mv., som pålignes rejsebureauet direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er rejsebureauet forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af kunden oplyste adresse.

 

Pkt. IV - Ændring og afbestilling inden afrejse

På rejsebureauets foranledning

Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser man har, og hvordan man i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes kundens egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge, i stedet, at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet, uden uforholdsmæssige omkostninger og tab, kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen.

Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger fire uger inden afrejse er under 75 % af de antal pladser, rejsebureauet har til rådighed på den pågældende afgang. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest tre uger inden den planlagte afrejsedag. Lider kunden økonomisk tab, som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1) at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest tre uger inden afrejsedag.

2) kundens egne forhold

3) en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

 

På kundens foranledning

1) Ændringer

Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker ændringer foretaget med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., gælder følgende regler:

Ved ændring, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senest 60 dage før den oprindelige aftale rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et administrationsgebyr på kr. 100,- pr. person. Administrationsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen.

Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af dette senere end 60 dage før den oprindeligt aftalte rejsedag, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning.

Ved ændring af en rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5., eller 6. persons rabat/opredningsrabat, se pkt. 2.B.

2) Afbestilling

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre rejsebureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørens (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske, uden at hele rejsens pris er tabt.

Ved afbestilling af en rejse, hvortil rejsebevis er udstedt, gælder følgende regler:

  1. a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af depositum samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  2. b) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 30 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 50 % af rejsens pris, dog minimum depositumsbeløbet samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  3. c) Ved afbestilling senere end 30 dage før den aftalte rejsedag og senest 14 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 70 % af rejsens pris, samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  4. d) Ved afbestilling senere end 14 dage før den aftalte rejsedag og senest 8 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 80 % af rejsens pris, samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  5. e) Ved afbestilling senere end 8 dage før den aftalte rejsedag og senest 2 dage før den aftalte rejsedag har rejsebureauet ret til at beregne sig 90 % af rejsens pris, samt evt. afbestillingsforsikring og andre gebyrer.
  6. f) Ved afbestilling senere end 48 timer før det på deltagerbeviset anførte afgangstidspunkt, ved for sent fremmøde eller kundens udeblivelse uden afbestilling har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.
  7. g) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly, og rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum samt evt. betalte gebyrer. Rejsebureauet skal over for kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes.

Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller hvis begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder, har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

3) Overdragelse af rejsen

Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 200,- samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen, samt at rejsebureauet underrettes herom i rimelig tid inden pakkerejsens begyndelse. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen.

4) Specielt vedr. løssalg af billetter samt opgradering til tribunebillet

Du har ikke fortrydelsesret, når du køber billetter til sportsbegivenheder, koncerter og andre arrangementer. Heller ikke hvis du har købt dem på nettet, hvor du har fortrydelsesret i en række andre køb. (I henhold til forbrugeraftaleloven § 17 stk. 2JF. §9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten).

Gælder dine billetter til en bestemt dag eller en bestemt periode, har du ikke fortrydelsesret, medmindre det blev skriftligt aftalt ved købet.

  1. C) Sygeafbestillingsforsikring

Rejsebureauet skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en sygeafbestillingsforsikring. Sygeafbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling.

Prisen for sygeafbestillingsforsikring er opført på din booking, afhængig af rejsetype, - pr. person. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt sygeafbestillingsforsikring, indebærer dette, at kunden indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andet fradrag end selve præmien for sygeafbestillingsforsikringen.

Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved egen betalt lægeattest kan dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre samt svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det, som kan sidestilles hermed. Almindelig influenza og halsbetændelse mv., som ikke kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed er ikke dækket af sygeafbestillingsforsikringen. Almindelig influenza og halsbetændelse er kun eksempler uden at være udtømmende.

Desuden gælder sygeafbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport el. lign. kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentligt skade på grund af:

1) brand eller indbrud i kundens private bolig.

2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens egen virksomhed.

Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør kunden, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig i øvrigt adgang til, for egen regning, at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge. Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til rejsebureauet.

Pkt. V - Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse

Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med beskrivelsen på www.krejser.dk  og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger på rejsebureauets hjemmeside og prislister er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden eller prislister, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som på hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programlagte udflugter uden at ifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på et forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med pakkerejsen væsentligt forfejler, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart efter at underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver kunden aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for kunden. Hæver kunden aftalen, har kunden endvidere krav på, uden afgift, at blive transporteret tilbage på rejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt. Lider kunden et økonomisk tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarligt, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset mv., skal betragtes som forventede, hvorfor rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig for tab, som skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes egne brochurer. Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarligt for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse el.lign.

 

Pkt. VI - Luftfartsselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskabet i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operations licens udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.

I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.

I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om ansvarsreglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

 

Pkt. VII - Kundens pligter og ansvar

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transport til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på bestemmelsesstedet mv. Grov eller gentagende overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller bestemmelsessted, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på kundens egne foranledning og for egen regning.

Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseleder, luftfartsselskab, hotel, Le Mans mv.

Kunden er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Oplysninger udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for kunden.

Det påhviler kunden selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejl Information fra rejsebureauet.

Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o. lign. under rejsen, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport mv. Det påhviler kunden selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuelle ændringer heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Kunden anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Kunden er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. Kunden kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskabet.

Møder kunden ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister han retten til denne og må selv foretage hjemrejsen for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om kunder, som selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in.

Kunden bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i 8. eller 9. måned.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, som på grund af sygdom, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer. Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

 

Pkt. VIII - Reklamationer

Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på kundens person. Ved reklamation efter hjemkomsten, skal kunden kunne dokumentere at have klaget lokalt uden ugrundet ophold i form af eksempelvis en serviceformular udfyldt og udleveret af guiden. Dette skal ske for ikke at risikere at miste retten til kompensation.

Reklamationer over indkvartering og/eller standard på uspecificerede rejser modtages ikke. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 14 dage efter rejsens afslutning.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (telefax mv.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej.

Såfremt parterne ikke kan opnå enighed, kan sagen indsendes til Rejseankenævnet, hvis afgørelse vi altid følger, alternativt anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark. Værneting byretten i Århus.

Rejsebureauet tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.

Back to top